Användarvillkor

Genom att registrera sig godkänner användaren att Malmö högskola lagrar användarens personliga information, inklusive IP-adress, i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Som användare går du med på att all information som du skrivit in sparas i databasen. Denna information kommer inte att distribueras till någon tredje part utan ditt samtycke. Undantag till denna regel gäller om användaren brutit mot tillämplig lag och hemsidesansvariga blir skyldiga att utlämna relevant information under laga tvång. Användare ger tillstånd till Malmö högskola att föra register över användarkonton. 

Malmö högskola ansvarar inte för att informationen gällande förmedlingen av bostäder mellan användare är korrekt. Har en användare krav gentemot annan användare till följd av denne användares användning av annonstjänsten accepterar den kravställande användaren att göra gällande detta krav självständigt och utan inblandning från Malmö högskolas sida samt att Malmö högskola befrias från alla krav, förpliktelser, skadestånd, förluster, kostnader och utgifter inklusive advokatarvoden, kända och okända, som uppstår på grund av eller i samband med sådant krav. 

Malmö högskola förbehåller sig rätten att stänga av en användare om det finns misstanke om olovlig uthyrning, bedrägeri eller liknande.

Malmö högskola förbehåller sig även rätten att neka publicering av annonser där det föreligger misstanke om bedrägeri eller liknande.

Logga in

Registrera

Glömt?